Visie

Kwaliteitsbeleid

Wij zijn ons er terdege van bewust dat voedselveiligheid en authenticiteit, wetgevingen, milieu, ARBO en de hoogstaande kwaliteit van onze producten en diensten niet kunnen slagen zonder de inzet van ons hele team! Om ons beleid en onze doelstellingen duidelijk te maken aan iedereen wordt dit met regelmaat gecommuniceerd in diverse overleggen.

Wij hebben ons laten certificeren conform BRC norm voor een extra bewijs hoe wij als organisatie omgaan met voedselveiligheid en kwaliteit. Vanzelfsprekend dragen wij er zorg voor dat onze certificaten tijdig vernieuwd worden.

Wij conformeren ons aan de geldende wetgevingen, richtlijnen, normen etc zoals die van kracht zijn. En zullen ons hier aan houden. Dit geldt voor wet maar ook voor de diverse normeringen.

Verantwoordelijkheid

De beheersing van kwaliteit is een verantwoordelijkheid, waaraan door een ieder, overeenkomstig zijn functie en positie, in de organisatie wordt bijgedragen. Deze beheersing is van toepassing op zowel externe als interne processen. De directie acht zich verantwoordelijk voor de implementatie en de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem en wordt hierin bijgestaan door het hoofd kwaliteitsdienst.

De directie acht zich verantwoordelijk voor het te voeren kwaliteitsbeleid. Het gehele bedrijf dient zich te houden aan het beleid zoals is vastgesteld.
Voor de dagelijkse gang van zaken, uitvoering van het beleid en kwaliteitszorg in het algemeen, is het hoofd kwaliteitsdienst verantwoordelijk. Hij treedt inzake kwaliteitszorg op als directievertegenwoordiger.

Het hoofd kwaliteitsdienst heeft hierbij onder andere als taak:

Voedselveiligheid en integriteit staat hoog in het vaandel. Nico Sluis Vleeswaren heeft zich geconformeerd aan de gedragscode van ketenborging.nl. (https://ketenborging.nl/gedragscode) en de VNV.

Vanzelfsprekend vindt rapportering plaats richting MT.

Continu verbeteren

Stilstand is achteruitgang. Het is dus van essentieel belang dat er continue verbeterd wordt. Dit op alle facetten binnen het bedrijf voor zover technologisch en financieel haalbaar. Dit geldt voor gebouwen, machines, materiaal, processen, klanttevredenheid etc.
De directie zal er alles aandoen om de middelen beschikbaar te stellen welke nodig zijn voor deze verbetering en het handhaven van de huidige stand van zaken.

Voedselveiligheid

Wij dragen tegenover onze klanten de verantwoordelijkheid om op dusdanige beheerste manier de producten te behandelen en te produceren dat er alleen voedselveilige producten geleverd worden van de juiste hoogstaande kwaliteit. 

Teneinde deze verantwoordelijkheid de maximale invulling te geven is elke productiestap, welke bepalend is voor de voedselveiligheid, onderworpen aan een risicoanalyse. Er zijn passende voedselveiligheidsprocedures opgesteld, welke voortdurend worden toegepast.

Klanttevredenheid en klantverwachting

Vanzelfsprekend zijn wij ons bewust van het feit dat wij geen bestaansrecht hebben zonder klanten. Het is daarom van belang dat onze klanten tevreden zijn en wij voldoen aan de verwachting van de klant zodat zij blijft afnemen.

Intern is de tevredenheid van ons personeel mede van groot belang. Op verschillende manieren motiveren wij ons personeel en proberen wij de tevredenheid zo hoog mogelijk te houden. 

Milieu

Wij hebben als organisatie een verantwoording en plicht om zo schoon mogelijk te werken. Dit om milieuverontreinigingen zoveel mogelijk te voorkomen.
Hiervoor scheiden wij ons afval waar mogelijk en zijn continue op zoek naar verbeteringen aangaande ons milieubeleid.

ARBO

Het is van belang dat onze medewerkers hun taken kunnen uitvoeren in een veilige omgeving. Ons bedrijf en onze processen zijn dusdanig geconstrueerd dat er zich geen gevaarlijke situaties voordoen (bij normale uitvoering van de werkzaamheden).
In de diverse overleggen en controlemomenten is er aandacht voor ARBO gerelateerde aspecten. Dit teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen en ons verder te verbeteren.

GMO

Wij willen als bedrijf het gebruik van GMO’s voorkomen. Hiervoor hebben wij diverse verklaringen van onze leveranciers in bezit. Indien GMO absoluut niet te voorkomen is zullen deze producten volledig traceerbaar zijn. En zal vermelding volgens de wettelijke eisen plaatsvinden. Kruisbesmettingen met GMO’s zullen te allen tijde voorkomen worden.

Doelstellingen

Om ons beleid een goede uitvoering te kunnen geven zijn er diverse doelstellingen opgesteld. Dit geldt voor kwaliteit maar zeker ook voor de algemene bedrijfsvoering. De diverse doelstellingen zijn in aparte instructies terug te vinden.
De doelstellingen worden bewaakt en  jaarlijks herzien